KÖPVILLKOR

LÄS NOGGRANT IGENOM DETTA DOKUMENT INNAN DU BESTÄLLER FRÅN OSS! DET INNEHÅLLER VÄLDIGT VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT DE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA FÖR DIG. DESSA KÖPVILLKOR REGLERAR DITT PRODUKTKÖP.

Dessa köpvillkor och alla dokument som refereras till på denna sida innehåller alla de villkor som gäller köp som du (”kund”) gör från Acushnet Company eller lokalt dotterbolag till Acushnet Company (tillsammans hädanefter benämnda som ”FootJoy”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) av varor sålda av FootJoy. Genom att lägga en beställning hos FootJoy, samtycker kunden (benämns ibland nedan som ”du” eller ”din”) till att vara bunden av dessa köpvillkor och godkänner dem.

Dessa köpvillkor kan komma att ändras när som helst enligt FootJoys eget gottfinnande; eventuella ändringar kommer att tillämpas framåt i tiden och kan inte adderas till eller förändra tidigare avtal som vi har ingått med dig vid beställningstillfället. När vi gör förändringar kommer vi att efterfråga ditt samtycke till de nya villkoren.

För att undvika tvivel påverkas dina lagstadgade rättigheter inte av dessa köpvillkor.

TILLÄMPLIG LAG

DESSA KÖPVILLKOR ÄR TILLÄMPLIGA DÄR SVENSK ELLER ANNAN TILLÄMPLIG LAG EJ FÖRESKRIVER VILLKOR SOM ÄR I KONFLIKT MED DESSA.

YTTERLIGARE VILLKOR SOM STYR VISSA AV VÅR WEBBPLATS FUNKTIONER, INKLUSIVE KÖP FRÅN FOOTJOY, KAN GÄLLA FÖR DIG.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utom där tillämplig lag så kräver utförs alla FootJoys leveranser och erbjudanden exklusivt på basis av dessa köpvillkor. Dessa villkor omfattar även alla kundens framtida köp, även om dessa inte godkänns separat igen. Kundens validering av valfri beställning medför godkännande, utan förbehåll eller restriktion, av nuvarande köpvillkor.

Villkor från kund eller tredjepart är ogiltiga, även om FootJoy inte uttryckligen nekat att tillämpa dem. Nuvarande köpvillkor representerar alla avtal mellan avtalsslutande parter gällande kontraktets ämne. Muntliga löften från FootJoy före detta avtals ingående är inte juridiskt bindande, och sådana muntliga åtaganden från avtalsslutande parter ersätts av dessa köpvillkor, om inte sådana åtaganden uttryckligen i skrift anger att de fortfarande är juridiskt bindande.

Tillägg och ändringar i befintliga avtal, inklusive dessa köpvillkor, måste göras skriftligen för att vara giltiga juridiskt.

BESTÄLLNINGAR OCH VÅRT KONTRAKT MED DIG

Beställningar är inte bindande för FootJoy innan de uttryckligen och skriftligen accepterats av FootJoy. Ditt mottagande av en beställningsbekräftelse i elektronisk eller annan form innebär inte att vi har accepterat din beställning, inte heller representerar det vårt försäljningserbjudande.

Med undantag för kunder i Tyskland förbehåller vi oss rätten att neka beställningar, oavsett om beställningen har bekräftats eller redan har debiterats. Detta kan (ej uttömmande) bero på att produkten är slut i lager, oväntade resursbegränsningar som vi inte rimligen kunde planera för, att vi har upptäckt ett fel på produktens pris eller beskrivning eller att vi inte kan möta en tidsfrist för leverans som du har specificerat. För kunder i Tyskland gäller i detta fall de juridiska bestämmelserna i Bürgerliches Gesetzbuch (tyska civillagen).

Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din order nekas kommer vi att utfärda en kreditering till ditt konto som motsvarar köpbeloppet.

BETALNINGSVILLKOR

Produktpris och godkända betalmetoder presenteras på beställningssidan när du beställer. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att produktpriset du ser ska vara korrekt.

FootJoy måste ha tagit emot betalning innan en beställning på specialdesignade MyJoys-produkter accepteras. Betalning för dessa produkter ska göras med kreditkort vid beställningstillfället. Betalning för icke-specialanpassade produkter görs vid leverans.

Följande gäller för kunder i Frankrike: Enligt artikel L. 132-2 i den franska finanslagen är kundens åtagande att betala med kreditkort oåterkalleligt och bindande. Genom att fylla i sina kreditkortsuppgifter ger kunder FootJoy tillstånd att debitera priset för beställningen.

Produkterna som FootJoy levererar till kunden förblir FootJoys egendom tills full betalning har mottagits. Äganderätten överförs till kunden endast när FootJoy har tagit emot full betalning.

LEVERANS

Leveransen kommer att ske enligt informationen som visas för dig på vår webbplats. FootJoy kommer att tillhandahålla ett uppskattat leveransdatum innan beställningen bekräftas av kunden. Detta datum kan variera beroende på produktens lagerstatus.

FootJoy har rätt att göra delleveranser om (i) kunden kan använda delleveransen inom omfattningen för kontraktets ändamål, (ii) leveransen av beställningens resterande produkter garanteras, (iii) detta inte medför extra utgifter eller kostnader för kunden, såvida inte FootJoy går med på att anta dessa kostnader och (iv) att FootJoy inte under några omständigheter agerar orimligt genom att göra delleveranser.

Alla FootJoys erbjudanden kan komma att ändras och är ej bindande, såvida de inte uttryckligen betecknas som bindande eller innehåller en specifik acceptansperiod. För kunder i Tyskland gäller detta endast om sådana ändringar rimligtvis kan förväntas av den andra avtalsparten när användarens intressen beaktats.

FRAKT

Separata fraktkostnader kommer att anges före beställningen och på fakturan/fakturorna.

MOMS

Vissa skatter på försäljning eller annat kan gälla ditt köp och är antingen inkluderade eller tillkommer. Dessa skatter är olika i olika länder och tas ut på beställningar som fraktas till länder där dessa skatter gäller. Den skatt som debiteras baseras på aktuella lokala skattenivåer i landet samt andra faktorer såsom säljarens identitet, typ av vara som köps och beställningens destination. Gå igenom och bekräfta skatterna för din beställning i kassan innan du slutför din beställning.

En kunds godkännande av en beställning medför acceptans av det totala priset, inklusive skatt och frakt.

RISK FÖR FÖRLUST

Förlust eller skada som uppstår under transport av en transportör som valts av FootJoy är FootJoys ansvar.

GARANTIER

BORTSETT FRÅN FÖRSÄLJNING TILL KUNDER I TYSKLAND ÄR DE BEGRÄNSADE GARANTIER SOM GÄLLER FÖR FOOTJOYS PRODUKTER SPECIFICERADE HÄR.

Följande gäller för kunder i Tyskland: Tyska civillagens lagstadgade garanti gäller. Garantin gäller i två år från leverans. Returpolicy: Produkter som kunden köper direkt av FootJoy kan lämnas tillbaka enligt följande returpolicy.

Följande gäller för kunder i Frankrike: Enligt artikel L221-18 i den franska konsumentlagen har kunden rätt att annullera en beställning inom 30 dagar från dess leverans och returnera produkter som köpts direkt från webbplatsen www.footjoy.fr enligt följande returpolicy.

PRODUKTER

FootJoys produktsortiment, priser och väsentlig produktinformation finns tillgängligt på vår webbplats. FootJoy har en juridisk skyldighet att leverera varor i enlighet med kontraktet. Produktbilderna på vår webbplats är däremot endast till för belysande ändamål. Även om vi har gjort allt vi kan för att visa upp färgerna korrekt kan vi inte garantera att en skärms visning av färger korrekt återspeglar produkternas färger. Din produkt kan variera något från dessa bilder.

I synnerhet är de MyJoys-produkter som visas på www.footjoy.se en faktisk exempelprodukt av möjliga färgkombinationer för MyJoys golfskor. På grund av naturliga skillnader i lädertextur kan produktens faktiska färger variera något. FootJoy ansvarar inte för skillnader i skärmupplösning och färginställning. Dessa kan leda till något varierande representationer av produkten på skärmen jämfört med den slutprodukt som levereras till kunden.

Acushnet förbehåller sig som företag rätten att neka beställningar för tryck på våra produkter som, enligt vårt eget gottfinnande, inte stämmer överens med vårt företags värderingar eller varumärkesidentitet, inklusive men ej begränsat till logotyper, designer och/eller anpassningar som är negativa, förespråkar våld eller illegal aktivitet eller är nedsättande, hatfulla, hotfulla, ärekränkande, vulgära, obscena eller pornografiska.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Om vår leverans av varor och/eller tjänster missas eller försenas på grund av händelser utanför FootJoys kontroll – inklusive, men ej begränsat till, strejker, upplopp, väpnade konflikter, bränder, terrorattacker, force majeure-händelser eller handlingar i enlighet med någon lag eller förordning – kommer FootJoy att vidta rimliga åtgärder för att minimera fördröjningens effekter. Under förutsättning att vi gör detta antar FootJoy, undantaget kunder i Tyskland, inget ansvar för uteblivna eller fördröjda tjänster på grund av sådana händelser. Om det däremot finns risk för omfattande fördröjning kan du kontakta oss för att få en återbetalning för varor och/eller tjänster som du har betalat för men inte mottagit. Under inga omständigheter ska FootJoy hållas ansvarigt gentemot kunden för några (i) speciella eller indirekta skador, oförutsedda skador eller följdskador eller (ii) skador som följer av förlorad förmån eller vinst, utom i enlighet med och i den omfattning som i övrigt krävs av tillämplig lag.

Gällande för kunder i Tyskland: FootJoy, dess juridiska representanter eller dess ställföreträdare är fullt ansvariga enligt Förbundsrepubliken Tysklands lagstadgade bestämmelser (i) för skada på liv, kropp eller hälsa, (ii) vid avsiktligt beteende eller grov vårdslöshet, (iii) i enlighet med produktansvarslagen och (iv) vid övertagande av garantier. Vid lätt vårdslöshet är FootJoy, dess juridiska representanter eller dess ställföreträdare endast ansvariga i händelse av brott mot ”väsentliga” skyldigheter i samband med detta avtal. ”Materiella” skyldigheter är skyldigheter som är nödvändiga för att uppfylla avtalet och som, i händelse av brott, skulle riskera att kontraktets ändamål inte uppnås, så att du normalt kan lita på uppfyllandet av sådana skyldigheter. I dessa fall är ansvaret begränsat till de förutsägbara skador som är typiska för denna typ av avtal.

FootJoy exkluderar eller begränsar inte på något sätt sitt ansvar gentemot dig där det vore olagligt att göra det.

FELAKTIGHET

FootJoy vill säkerställa att all information på denna webbplats är korrekt, komplett och aktuell. Trots våra ansträngningar kan det förekomma tillfällen där informationen om en artikel innehåller oriktiga eller ofullständiga uppgifter, såsom uppgifter om artikelns pris eller tillgänglighet. Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är felfri, fullständig eller korrekt.

I den händelse en FootJoy-produkt anges med ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av typografiska fel eller andra fel i prissättningen eller produktinformationen, kommer vi att försöka korrigera felet så snart vi upptäcker det. Förutom när och i den mån annat krävs enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att återkalla ett givet erbjudande av godtycklig anledning och att korrigera eventuella fel eller utelämnanden, även efter att en beställning har lagts och oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort har debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och beställningen avvisas, utfärdar vi en kreditering till ditt kreditkort på samma belopp. Vi antar ej vidare ansvar för ytterligare kostnader som kan uppstå i samband med sådana avbeställningar.

TILLÄMPLIG LAG; EJ FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING ELLER EXPORT

Kunden går med på och uppger att han eller hon gör köpet för egen användning och inte för kommersiell återförsäljning eller export.

ANDRA VIKTIGA VILLKOR

Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person har rätt att hävda något av dess villkor.

Var och en av paragraferna i dessa villkor fungerar separat. Om en domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de återstående paragraferna att förbli i full kraft och verkan.

PERSONUPPGIFTER

Alla beställningar omfattas av vår ”integritetspolicy” som finns här.

Du kan ladda ner dessa köpvillkor här.

Webbplatsen drivs av:

Acushnet Europe Ltd.
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
United Kingdom

Verkställande direktör: Matthew Johnson
Kontakt: 0800 616198
Organisationsnummer: 01198336
Momsnummer enligt sek. 27a i den tyska momsskattelagen: 152399933
Ekonomiskt ID-nummer enligt sek. 139c i den tyska momsskattelagen: DE2976358